CCOO ha informat a La Teua Ràdio del nombre de contractes que s’han dut a terme a Monòver en el mes d’octubre passat.

Així, a 31 d’octubre de 2019, el número de contractes realitzats a la localitat va ser de 274.

I és que, segons han analitzat des del Sindicat, les dades que aporten demostren que la major part dels contractes realitzats a l’octubre són Temporals, 238 contractes, és a dir, un 86.86% mentre que els contractes Indefinits han suposat un 13.14%, 36 contractes.

Segons aprecia CCOO, una dada que destaca és que el 37,96% de la contractació és a temps parcial, desconeixent el nombre d’hores d’aquestes jornades. En concret, són 104 persones, i la resta, el 62,04% a jornada completa, 170 contractes.

 

 

Pel que fa als sectors, l’evolució dels contractes ha estat la següent: 26 en Agricultura, 6 en la Construcció, 119 contractes en la Indústria i 123 en serveis.

A nivell percentual, el 44.89% va a parar als Serveis i el 43,43% al sector de la Indústria, els dos amb major contractació durant el més d’octubre.

Publicitat.

 

Tenint en compte la nacionalitat, el 91,61% són de nacionalitat espanyola, concretament, 251 contractes, mentre que el 8,39% són de nacionalitat estrangera, exactament 23 contractes.

Per edats, la major part dels contractes duts a terme es troben en la franja d’edats d’entre els 25 i els 44 anys, 79 contractes per a homes i 68 per a dones.

Així, per sexes, del total dels contractes realitzats, 154 han estat fets a homes i 120 a dones.