CCOO ha informat a La Teua Ràdio del nombre de contractes que s’han dut a terme a Monòver en el mes de maig passat.

Així, a 31 de maig de 2019, el número de contractes realitzats a la localitat va ser 308.

I és que, segons han analitzat des del Sindicat, les dades que aporten demostren que la major part dels contractes realitzats en abril són Temporals, és a dir, un 94.16% mentre que els contractes Indefinits han suposat un 5.84%.

Segons aprecia CCOO, una dada que destaca és que el 30.84% de la contractació és a temps parcial, desconeixent el nombre d’hores d’aquestes jornades. En concret, són 9 persones, i la resta, el 69.16% a jornada completa, 213 contractes.

 

 

Pel que fa als sectors, l’evolució dels contractes ha estat la següent: 89 en Agricultura, 11 en la Construcció, 141 contractes en la Indústria i 67 en serveis.

A nivell percentual, el 45.78% va a parar a la Indústria i el 28.90% al sector l’agricultura, els dos amb major contractació durant el més de maig.

Tenint en compte la nacionalitat, el 75.65% són de nacionalitat espanyola, concretament, 233 contractes, mentre que el 24.35% són de nacionalitat estrangera, exactament 75 contractes.

Per edats, la major part dels contractes duts a terme es troben en la franja d’edats d’entre els 25 i els 44 anys, 83 contractes per a homes i 67 per a dones.

Així, per sexes, del total dels contractes realitzats, 176 han estat fets a homes i 132 a dones.