L’Ajuntament de Monòver ha informat hui mateix que està obert el termini d’adjudicació del servei de quiosc del Parc Municipal de l’Albereda, per a la temporada estiuenca 2020.

L’objectiu de la contractació d’aquest servei, segons explica l’Ajuntament, és «que es considera necessari prestar aquest servei als usuaris de les instal·lacions d’esplai i passeig del Parc de l’Albereda».

Així, l’Ajuntament «cedirà a l’adjudicatari l’ús del quiosc de fusta existent a la part central del parc, el qual es composa d’una zona destinada a la venda».

 

La instal·lació de taules i cadires, així com elements d’ombra, «quedarà supeditat a l’autorització expressa de l’Ajuntament, segons les condicions establertes en l’Ordenança Reguladora d’implantació de terrasses en la via pública». No obstant, «aquesta autorització no generarà taxes addicionals».

La durada del contracte «es perllongarà fins al pròxim 30 de setembre de 2020». El quiosc donarà servei als usuaris en el següent horari mínim, sempre que les condicions meteorològiques ho permeten: de dilluns a divendres des de les 17h fins a les 21, dissabtes des de les 11h fins a les 14h i des de les 17h fins a les 21h, i els diumenges des de les 10h a les 14h.

Aquests horaris podran ser modificats per l’Alcaldia o Regidoria Delegada i «en cap cas l’horari de tancament del quiosc podrà ser ampliat ni reduït sense autorització expressa municipal».

Els productes que s’expediran al quiosc seran els propis d’aquest establiment i «està prohibida la venda i expedició de qualsevol tipus de beguda alcohòlica a menors de 18 anys».

S’estableix «un canon mínim de 100 euros, no obstant això, l’adjudicació recaurà en el licitador que realitze millor oferta», explica l’anunci.

 

Podran presentar proposicions els professionals del sector «que tinguen plena capacitat d’obrar i acrediten la seua solvència econòmica, financera, tècnica i professional». Aquestes proposicions hauran de presentar-se «en un sol sobre tancat, firmat pel licitador, en el que constarà la proposició per a licitar a la contractació del servei del quiosc, i s’avaluarà, en tot cas, segons els criteris d’adjudicació quantificables, mitjançant l’aplicació de fòrmules».

Les ofertes es presentaran al registre de l’Ajuntament a la Plaça de la Sala, en horari de 9 a 14h, de dilluns a divendres, fins al pròxim 15 de juliol.

Obligacions de l’adjudicatari

Haurà d’obrir i tancar els lavabos ubicats al parc, durant els períodes en els quals es preste el servei del quiosc i netejarà les instal·lacions que se li cedeixen incloent la zona de taules. A més a més, queda prohibida la col·locació d’instal·lacions o mobiliari dins les zones de jardins i no podrà entrar cap vehicle al parc per a suministres del quiosc o qualsevol altra activitat i respondrà de la vigilància, neteja diària, higiene i bon ordre dins l’àrea del quiosc, entre altres obligacions.

Poden consultar ací el document oficial.