En la reunió mantinguda hui amb el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social per a abordar la finalització el pròxim 30 d’abril de la vigència dels programes PAE i PREPARA, CCOO ha considerat que la proposta del govern per a incloure’ls en la denominada Renda Complementària de Desocupació de la Seguretat Social (XARXA) no dóna resposta a la necessària reforma de la protecció per desocupació, ja que tan solament aborda, i parcialment, la protecció assistencial.

Malgrat que el Ministeri ha presentat aquesta proposta com un intent de reordenació de les prestacions assistencials que perceben les persones aturades, segons el parer de CCOO queda encara molt lluny d’aquest objectiu i, de fet, presenta importants limitacions que han de corregir-se.

Així ho ha plantejat el sindicat en la Taula de Diàleg Social per a un Pla de Xoc per l’Ocupació, encara que davant la imminent finalització del PAE i el PREPARA, és urgent prendre mesures que impedisquen deixar sense protecció les persones que fins ara poden tenir accés a aquests programes, sense que per açò calga deixar de defensar la derogació de les retallades en les prestacions per desocupació realitzades pel Govern en 2012.

Encara que la proposta del govern pretén fusionar els subsidis existents, amb la Renda Activa d’Inserció, el PAE i el PREPARA, CCOO ha recordat que aquesta no pot derivar en una reducció de la cobertura ni en una retallada de despesa respecte a la situació actual. Per açò han de fer-se canvis en la proposta del govern de manera que tots els col·lectius que actualment en són beneficiaris es mantinguen, així com la durada de les prestacions i els requisits d’accés.

CCOO ha assenyalat també que el Govern no ha incorporat cap mesura que aborde la situació dels aturats de llarga durada que esgoten les seues prestacions. Amb la desaparició de la RAI queden sense cobertura, o almenys aquesta disminueix, les persones en atur de llarga durada majors de 45 anys, les persones amb discapacitat i els emigrants retornats.

El sindicat ha reclamat, així mateix, que els treballadors que accedeixen al subsidi després de la finalització d’un contracte a temps parcial perceben la mateixa quantia de subsidi que la resta de treballadors, atès el seu caràcter de prestació assistencial.

Per a CCOO, la proposta del Govern ofereix un sistema de protecció desigual i insuficient per a certs grups d’aturats de llarga i molt llarga durada, i en molt pocs casos suposa una millora de les prestacions actuals. A més, aquest nou disseny de les ajudes no suposa tampoc un augment de la cobertura social.

Tenint en compte que la modificació i engegada de la XARXA serà complexa, i davant la finalització imminent de la vigència del PAE i el PREPARA, CCOO ha reclamat seguir mantenint operatius aquests programes integrant-los en la Llei General de la Seguretat Social com una prestació més del sistema de desocupació fins que es concrete la nova alternativa, amb la finalitat de no deixar sense protecció els treballadors i treballadores d’aquest país.

La proposta del Govern arriba de forma precipitada i amb poc marge per a la negociació. Per a CCOO, és imprescindible que, almenys, es mantinga la cobertura existent en l’actualitat, així com els col·lectius objecte de protecció i la durada i quantia de la mateixa.

Finalment, CCOO ha assenyalat que l’engegada de la XARXA no pot implicar que es done per tancat el procés de revisió i reforma del sistema de protecció per desocupació, que és una de les seues reivindicacions en el procés de diàleg social.